เมนูบริการสื่อสารองค์กร

ปฏิทินประชุมประจำปี

ของหน่วยงานต่าง ๆ

หนังสือรวมธรรมะ

ฉบับออนไลน์

ข่าวสารภายนอก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กระดานข่าว

กองสื่อสารนิวส์

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ส่วนงานต่าง ๆ ณ ส่วนกลาง

นิตยสารพุทธจักร

ฉบับออนไลน์

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน ฯลฯ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง | ส่วนภูมิภาค

คลังภาพ กิจกรรม

พันธกิจ มหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
More
วิจัยและพัฒนา
การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม
More
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ารส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
More
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
More

อีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการกรอกไดอารี่ประจำปี
คู่มือการติดตั้ง (Chatbot) บน LINE
คู่มือการติดตั้ง (Chatbot) บน FACEBOOK
คู่มือการสร้าง Line Official Account
คู่มือโปรโมท Facebook
คู่มือการลงข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คู่มือการออกแบบ INFOGRAPHIC
คู่มือการจัดทำอีบุ๊คและเผยแพร่บนเว็บไซต์
คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลัก 5W+1H

ปฏิทิน กิจกรรม

ลิงก์ ที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000 | โทรสาร 0-3524-8006

สื่อสังคม ออนไลน์

Web Analytics