เมนูบริการสื่อสารองค์กร

ปฏิทินประชุมประจำปี

ของหน่วยงานต่าง ๆ

หนังสือรวมธรรมะ

ฉบับออนไลน์

ข่าวสารภายนอก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

กระดานข่าว

กองสื่อสารนิวส์

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ส่วนงานต่าง ๆ ณ ส่วนกลาง

นิตยสารพุทธจักร

ฉบับออนไลน์

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน ฯลฯ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง | ส่วนภูมิภาค

คลังภาพ กิจกรรม

พันธกิจ มหาวิทยาลัย

ผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF:HEd) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ
More
วิจัยและพัฒนา
การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม
More
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
ารส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
More
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำ นึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
More

อีบุ๊ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สรุปการบริจาคประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปการบริจาคประจำเดือน พฤษจิกายน 2565
ปฏิทินประจำปี 2566 มจร
คู่มือการกรอกไดอารี่ประจำปี
คู่มือการติดตั้ง (Chatbot) บน LINE
คู่มือการติดตั้ง (Chatbot) บน FACEBOOK
คู่มือการสร้าง Line Official Account
คู่มือโปรโมท Facebook
คู่มือการลงข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คู่มือการออกแบบ INFOGRAPHIC
คู่มือการจัดทำอีบุ๊คและเผยแพร่บนเว็บไซต์
คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลัก 5W+1H

ปฏิทิน กิจกรรม

ลิงก์ ที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 0-3524-8000 | โทรสาร 0-3524-8006

สื่อสังคม ออนไลน์

Web Analytics