ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
คณะพุทธศาสตร์ึ๗๙ หมู่ที่ ๑
ลำไทร
เมือง, พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
วิทยาลัยสงฆ์ตาก28 กันยายน 25653 หมู่ที่ 2
หนองบัวใต้
เมือง, ตาก 63000
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน6 มีนาคม 2557สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 กองแผนงาน เลขที่ 79 หมู่ที่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน6 มีนาคม 2557
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน6 มีนาคม 2557
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน6 มีนาคม 2557
สถาบันวิปัสสนาธุระ2557อาคาร72ปี พระวิสุทธาธิบดีหอฉันชั้น 3
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 73170
สำนักงานอธิการบดี-สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานียกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 21 ตุลาคม 2553380 หมู่ 6
รูสะมิแล
เมือง, ปัตตานี 94000
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานียกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 21 ตุลาคม 2553380 หมู่ 6
รูสะมิแล
เมือง, ปัตตานี 94000
วิทยาลัยพระธรรมทูต29 เมษายน 2557อาคารเรียนรวม ชั้น 3 ห้อง D300 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช27/07/25283/3 หมู่ที่ 3
มะม่วงสองต้น
เมืองนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช 80000
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย26/11/2555วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ริมกก
เมืองเชียงราย, เชียงราย 57100
สำนักงานอธิการบดี-กองกิจการนิสิตอาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน A ห้อง A300
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาเขตอุบลราชธานี27/ธันวาคม/2529มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี บ้านหมากมี่ หมู่ที่ 1
กระโสบ
เมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี 34000
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตสุรินทร์305 หมู่ที่ 8
นอกเมือง
เมือง, สุรินทรฺ์ 32000
วิทยาเขตสุรินทร์
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง79 หมู่ 1 ชั้น 1 ห้อง 102
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง79 หมู่ 1 ชั้น 1 ห้อง 102
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์26 พฤศจิกายน 255891 ถนนพิทักษ์
หล่มสัก
หล่มสัก, เพชรบูรณ์ 67110
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส1 กันยายน 2537154 หมู่ 2
หอมเกร็ด
สามพราน, นครปฐม 73110
สำนักงานอธิการบดี-กองวิชาการ2490ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี25/11/256332/22 หมู่ที่ 2
นาป่า
เมืองชลบุรี, ชลบุรี 20000
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม26 ธันวาคม 2561131 หมู่ที่ 3
คันธารราษฎร์
กันทรวิชัย, มหาสารคาม 44150
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี