ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน
คณะสังคมศาสตร์-หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สังคมศาสตร์ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ส่วนหอสมุดกลาง79 ม.1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ส่วนหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ส่วนหอสมุดกลาง
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ25 เมษายน พ.ศ. 2561วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เลขที่ 249
รั้วใหญ่
เมืองสุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี 72000
คณะสังคมศาสตร์4 สิงหาคม 252479 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ-ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร15 พฤษภาคม 2552111 หมู่ 1
บ้านบุ่ง
เมือง, พิจิตร 66000
สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศอาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 เลขที่ 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยพระธรรมทูต25 ธันวาคม 2556ห้อง 208 ชั้น 2 อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ
พระบรมมหาราชวัง
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
วิทยาลัยพระธรรมทูต25 ธันวาคม 2556ห้อง D300 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
วิทยาลัยพระธรรมทูต25 ธันวาคม 2556ห้อง D300 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน79 ม.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน79 ม.1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน79 ม.1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน79 ม.1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน79 ม.1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักทะเบียนและวัดผล-ส่วนทะเบียนนิสิต29 มกราคม 2556ห้อง C300 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
คณะครุศาสตร์1 กรกฎาคม 250479 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองวิเทศสัมพันธ์2532ห้อง D300 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี2532ห้อง D300 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี2532ห้อง D300 เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
สำนักงานอธิการบดี-กองแผน
บัณฑิตวิทยาลัย23 มกราคม 2531ห้อง B400 อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๕๕
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
บัณฑิตวิทยาลัย23 มกราคม 2531ห้อง B 400 อาคารเรียนรวม โซน บี
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ส่วนงานวัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้งที่ตั้งของส่วนงาน

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี