wdt_ID ปี พ.ศ. ประเภท ชื่อ – ฉายา (นามสกุล) สั่ง ณ วันที่ รูปภาพ ไฟล์
1 2563 ตำแหน่งทางวิชาการ นายกกกก นามสกุลขขขข 02/02/2564
2 2563 ตำแหน่งทางสายปฏิบัติการ พระมหาสสสสส กกกกกกก 25/12/2563
ปี พ.ศ. ประเภท