wdt_ID ปี พ.ศ. เดือน ชื่อหัวข้อกระดานข่าว วันที่ ภาพข่าว
3 2564 กุมภาพันธ์ อธิการบดีมอบนโยบายด้านสารสนเทศ 23/02/2564
4 2566 กันยายน จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 27 กันยายน 2566
5 2566 ตุลาคม จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 25 ตุลาคม 2566
6 2566 ตุลาคม โครงการปฏิบัติธรรม ป.บัณฑิต 24 ตุลาคม 2566
7 2566 ตุลาคม คณะผู้บริหาร มจร เข้าถวายมุทิตาสักการะ นายกสภามหาวิทยาลัย 31 ตุลาคม 2566
8 2566 พฤศจิกายน จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 29 พฤศจิกายน 2566
9 2566 พฤศจิกายน พิธีถวายพระไตรปิฎก ฉบับ มจร แก่วัดจงไถซาน 29 พฤศจิกายน 2566
10 2566 ธันวาคม มมร ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อธิการบดี มจร 18 ธันวาคม 2566
11 2567 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร มจร สวัสดีปีใหม่ นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
12 2567 กุมภาพันธ์ พิะีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ปี พ.ศ. เดือน