คู่มือระบบกรอกข้อมูลภูมิภาค
คู่มือการสร้างอีบุ๊ก
คู่มือการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดยใช้หลัก 5W+1H
คู่มือการจัดทำอีบุ๊คและเผยแพร่บนเว็บไซต์
คู่มือการออกแบบ INFOGRAPHIC
คู่มือการลงข่าวในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
คู่มือโปรโมท Facebook