wdt_ID ปี พ.ศ. ประจำเดือน ชื่อเอกสาร จำนวนเงิน ไฟล์
1 2564 มกราคม รายการบริจาคประจำเดือนมกราคม/2564 500,000
2 2564 กุมภาพันธ์ รายการบริจาคประจำเดือนกุมภาพันธ์/2564 250,000
ปี พ.ศ. ประจำเดือน