2,021 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้

กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8000

ตราประจำกองสื่อสารองค์กร

cadlogo_th*ภาษาไทย ชนิดโปร่งใส่

cadlogo_en*ตราโปร่งใส ภาษาอังกฤษ
*คลิกขวา เพื่อบันทึกภาพเป็น…กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

โทรศัพท์ 0-3524-8000

ตราประจำกองสื่อสารองค์กร

cadlogo_th*ภาษาไทย ชนิดโปร่งใส่

cadlogo_en*ตราโปร่งใส ภาษาอังกฤษ
*คลิกขวา เพื่อบันทึกภาพเป็น…