Skip to content

Category: ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

โครงการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง”แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย”

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม โดย ส่วนงานบ

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนเมษายน 2565

 69 รวมเข้าชม

 69 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนเมษายน 2565

 66 รวมเข้าชม

 66 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนมีนาคม 2565

 123 รวมเข้าชม

 123 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2565

 32 รวมเข้าชม

 32 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ มจร จัดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ระยะ ๕ ปี

 577 รวมเข้าชม

 577 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จัดโครง

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 117 รวมเข้าชม

 117 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 137 รวมเข้าชม

 137 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (2565 – 2569)

 197 รวมเข้าชม

 197 รวมเข้าชม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรงศิลปวัฒนธรร

อ่านต่อ »