Skip to content

Category: ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ “การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 18 และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิกา

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนเมษายน 2566

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกา

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาคม 2566

 38 รวมเข้าชม

 38 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนมีนาคม 2566

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – พ.ศ. 2570)

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวา

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหาร ถวายผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 46 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 1/2566

 44 รวมเข้าชม

 44 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รอ

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุมคณะบรรณาธิการนิตยสารพุทธจักร ครั้งที่ 1/2566

 49 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 49 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา13.00

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

กองสื่อสารองค์กร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อ Motion Graphic ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

 29 รวมเข้าชม

 29 รวมเข้าชม วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. รองอธิการบด

อ่านต่อ »