Skip to content

Category: ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

สำนักส่งเสริมฯ มจร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานการปร

อ่านต่อ »