1,219 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

          การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ปีนี้จัดที่วิทยาเขตหนองคาย

โดยในวันแรก วันที่ ๒๓ เมษายนมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

IMG_9133
ในเวลา ๐๘.๐๐ น. พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย คอยต้อนรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ที่เดินทางมาจาก ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ และห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ ณ วัดโพธิ์ชัย แล้วนำบูชาหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

IMG_9178IMG_9172IMG_9183 IMG_9217 IMG_9188IMG_9193IMG_9176  IMG_9230

จากนั้น ทั้งหมดเดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดโพธิ์ชัย
ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวรายงาน พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นทั้ง  พระสิริชัยโสภณ และพระราชรัตนาลงกรณ์ ต่างมอบของที่ระลึกให้กัน

IMG_9237 IMG_9252 IMG_9258 IMG_9290 IMG_9296

จากนั้น บรรดาบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด สืบสานประเพณีไทยสรงน้ำขอพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์

IMG_9324IMG_9313
ในเวลา ๑๐.๐๐ น. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตหนองคาย บรรยายพิเศษเรื่อง “ห้องสมุดกับการประกันคุณภาพการศึกษา”
ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันเพล และรับประทานอาหาร

IMG_9395 IMG_9441 IMG_9445 IMG_9466
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง บรรยายเรื่อง “นโยบายและแนวทางการดำเนินงานของห้องสมุด มจร”

IMG_9467 IMG_9480 IMG_9487 IMG_9495 IMG_9536 IMG_9543 IMG_9556 IMG_9558 IMG_9577 IMG_9643 IMG_9647 IMG_9653

และหลังจากนั้น ให้บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แนะนำตัว พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาของห้องสมุดแต่ละที่
ในเวลา ๑๕.๑๕ น. พระสิริชัยโสภณ นำเสวนา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด จนเสร็จสิ้นในเวลา ๑๗.๓๐ น.
ในเวลา ๑๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ฆราวาส รับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนจะกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

Recommended Posts