Skip to content

Author: นภัสสร กัลปนาท

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 77 รวมเข้าชม

 77 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่ว

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 221 รวมเข้าชม

 221 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๓ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

 188 รวมเข้าชม

 188 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๓๐๒ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศผลสอบ บาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 746 รวมเข้าชม

 746 รวมเข้าชม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ”

 147 รวมเข้าชม

 147 รวมเข้าชม กองทัพไทยจัดประกวดวาดภาพ ระบายสี “แต้มสีเติมฝัน ด้วยพอเพียงที่เพียงพอ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์

 185 รวมเข้าชม

 185 รวมเข้าชม ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

 385 รวมเข้าชม

 385 รวมเข้าชม พิธีตั้งฐานานุกรมในพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 291 รวมเข้าชม

 291 รวมเข้าชม 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 176 รวมเข้าชม

 176 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข น

อ่านต่อ »