28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 

น้อมถวายมุทิตา สักการะ อายุวัฒนมงคล ๖๓ ปี
พระธรรมวัชรบัณฑิต พระเดชพระคุณ (สมจินต์ สมุมาปญฺโญ / วันจันทร์, ศ.ดร., ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๕, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ รองแม่กองบาลีสนามหลวง, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts