30 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามและป้องกันในสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากเทศบาลเมืองลำพูน และนิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗ ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts