Skip to content

Category: ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

โครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

 6 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้ โครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 จัด

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

📢ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สำนักทะเบียนและวัดผล

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

📣 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก 1) สาขาวิชาการจัดกา

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ประกาศ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 2/2566

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติสัมฤทธิบัตร ประกาศนียบัตร, อภิธรรมบัณฑิต, ปริญญาตร

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานปิดการปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2565”

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 20 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 19.30 น. ที่อาคาร 72 ป

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“นิสิตทุนเล่าเรียนหลวง กับโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ”

 22 รวมเข้าชม

 22 รวมเข้าชม วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. พระมหาประยูร โชติวโ […]กองกิจการนิสิต สำ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปีการศึกษา 2565”

 27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.30น. ที่อาคาร 72 ปี

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“การพัฒนาการปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้องค์กรวัดและชุมชน”

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องพุทธเมตตา D4 […]กองกิจการนิสิต สำ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ 2 Quota

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีกา

อ่านต่อ »