Skip to content

Category: ผลิตบัณฑิต

ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ผอ. กองกิจฯ ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สธทศ.) ครั้งที่ 1”

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม วันนี้ (24 ม.ค.65) เวลา 13.30 น. พระมหาประยูร โชติวโร ผ […]กองกิจการนิสิต สำน

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“มจร ส่วนกลาง บูรณาการหารือด้านอำนวยความสะดวกนิสิตต่างประเทศ”

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต A

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ผอ. กองกิจการนิสิตฯ ติดตามดูแลสวัสดิการ และความเป็นอยู่แก่นิสิตต่างประเทศระหว่างศึกษาด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทย”

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๔ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของส่ […]กองกิจการนิสิต สำน

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลไกคณะอนุกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามการดำเนินงา

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

 108 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 108 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันนี้ (วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔) เวลา ๐๙.๐๐ น. ในช่ว

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

ผ่อนผันทหาร ปี 2564

 92 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 92 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“กองกิจการนิสิตนำนิสิตต่างประเทศที่เคยเป็นผู้ป่วยโควิด-19และรักษาหายแล้ว เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) เข็มที่2 ณ โรงพยาบาลศิริราช กทม.”

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม วันนี้ (24 พ.ย. 64) เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงก […]กองกิจการนิสิต สำ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

รายงานการสำรวจความพร้อมของนิสิตในการเรียนผ่านระบบออนไลน์

 131 รวมเข้าชม

 131 รวมเข้าชม คลิกที่ลิ้ง…รายงานการสำรวจความพร้อมของนิสิตในการเ […]กองกิจการนิสิต สำนักงา

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

การตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 189 รวมเข้าชม

 189 รวมเข้าชม   สำนักทะเบียนและวัดผล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนั

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประชุมคกก.หอพักนิสิต ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน zoom ออนไลน์ ติดตาม กำกับ และหนุนเสริมการบริหารจัดการหอพักนิสิตภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ”

 226 รวมเข้าชม

 226 รวมเข้าชม          วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. น.พระเทพเ […]กองกิจการนิสิต ส

อ่านต่อ »