26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญบัณฑิต มจร
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา
ปีพุทธศักราช 2566
•อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ 59
•ปริญญาตรี รุ่นที่ 68
•ปริญญาโท รุ่นที่ 33
•ปริญญาเอก รุ่นที่ 19
•มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Register for Graduation
•Abhidhamma Class 59
•B.A. Class 68
•M.A. Class 33
•Ph.D. Class 19
•Mahachulalongkornrajavijyalaya University

สำนักทะเบียนและวัดผล

Recommended Posts