ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิซาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาของมหาวิทยาลัยหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเพิ่มติม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๔. วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไว้ดังนี้

๑. ให้กำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีปริญญาสามชั้น ดังนี้

(ก) เอก ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ต.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Doctor of Philosophy” ใช้อักษรย่อ “Ph.D.”

(ข) โท ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Master of Arts” ใช้อักษรย่อ “M.A.”

(ค) ตรื ชื่อภาษาไทยเรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” และมีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า “Bachelor of Arts” ใช้อักษรย่อ “B.A.”

๒. การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาการพัฒนาสังคม ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ใช้อยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อตังกล่าว เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาสัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๔1๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕

พระพรหมวชิราธิบตี

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

      สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ศาสตราจารย์ เป็นอธิการบดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๔๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย .ศ. ๒๕๔- จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นรักษาการรองอธิการบดี ประกอบด้วย :

คำสั่งแต่งตั้ง รก.แทนรองอธิการบดี ๒๕๖๕

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๕
     เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้
     “ให้จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี โดยยกฐานะหน่วยวิทยบริการ (คณะสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ พุทธมณฑลจันทบุรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ขึ้นเป็น วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
พระพรหมวซิราธิบดี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาสัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๓๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ จึงตราข้อกำหนดไว้ ดังนี้
“ให้จัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาสีเถรวาทราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านรางพิกุล ตำบสรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป”
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
พระพรหมวชิราธิบตี
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

ประกาศหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันได้ จึงเห็นสมควรแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติ่ม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔ㆍ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕’๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้

“(๒๑)มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๒๑.๑) สำนักงานวิทยาลัย

(๒๑.๒) สำนักงานวิชาการ”

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พระพรหมวชิราธิบดี

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

 3 รวมเข้าชม

The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี.

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

มจร เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย

 5 รวมเข้าชม

]

วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต และกองวิเทศสัมพันธ์ มจร เข้าร่วมการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย ในหัวข้อ “เสวนาศาสนาและสันติภาพของโลก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา โดยมี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีนำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรฯ มอบประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติคุณ มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ๑. พระเทพวัชราจารย์,รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๕ ผจล.วัดพระเชตุพนฯ คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร ผู้แทนศาสนาพุทธ ๒. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ผู้แทนจีนนิกาย ๓. องพจนกรโกศล ผู้แทนอนัมนิกาย ๔. นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนศาสนาอิสลาม ๕. บิชอฟวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้แทนศาสนาคริสต์ ๖. พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๗. นายสัตนามชิงห์ มัตตา ผู้แทนศาสนาซิกข์ ดำเนินการเสวนาโดย พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มจร โดยมี พระธรรมวชิรโมลี รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ ๒ เป็นประธานกล่าวปิดการประชุมสัมมนา จัดโดยสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องค์กรพระธรรมทูตทั่วโลก และภาคีเครือข่าย ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

 2 รวมเข้าชม

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับบนานาชาติครั้งที่ 12 และระดับชาติครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (INCBC) การส่งเสริมคุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน | 27 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย | รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.bri.mcu.ac.th/con

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเทศน์มหาชาติ 2565

 3 รวมเข้าชม

The post ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญเทศน์มหาชาติ 2565 first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี