ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมคณะ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ video conference google meeting โดยได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ๑.รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประธานกรรมการ, ๒.ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา กรรมการ, ๓.ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำข้อควรปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้ซักถามนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในด้านของการบริหาร ด้านการบริการ ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประกาศ เรื่องสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัย ประเภท วิชาการ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>>

The post ประกาศ เรื่องสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัย ประเภท วิชาการ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ร่วมกับ สามเณรวัดท่าหลวง พระอารามหลวง

ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น ณ ลานหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จำนวน 200 ต้น

เพื่อให้เป็นร่มเงาและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้หายาก

รวมถึงเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้มีประกาศเรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้คลี่คลายลงเป็นบางพื้นที่แล้วนั้น

เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกณรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงประกาศเปิดการเรียนการการสอนตามปกติทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปิดการเรียนการสอนดังกล่าวให้ปฏิบัติเป็นไปตามภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

สอบสัมภาษณ์ และ สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

 

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ครั้งที่1/2564

ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ครั้งที่1/2564

โดยพระเดชพระคุณพระราชสิทธิเวที, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เป็นประธานในการประชุม

ณ ห้องประชุมเล็ก วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมทั้ง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒ รูป/ท่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิซาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ให้มีความรู้และเรียนรู้ปรับตัว สนับสนุน เพื่อสรรสร้างและนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปข้างหน้า โดยมีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อหาข่าวบางส่วน จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม