ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ศรีสะเกษ ในโอกาสที่ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เดินทางมามอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และตราตั้งพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
​​๒. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๓. พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง) เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ วัดนาครินทร์ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
๕. พระมหามังกร กนฺตปุญฺโญ ป.ธ.๗ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๖. พระครูไฟโรจน์อินทสาร (นรินทร์) เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ วัดบ้านขะยูง ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
๗. พระมหาจันทร์ดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๗ เจ้าคณะอำเภอไพรบึง วัดปราสาทเยอเหนือ ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
๘. พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ วัดบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
        โดยพระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มอบหมายให้พระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ.ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และนายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เป็นผู้แทนถวายมุทิตา


วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ร่วมบำเพ็ญกุศลอดีตนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 3 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และวางพวงหรีดไว้อาลัย นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ติดเชื้อในกระแสเลือด ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร โดยพระอุดมปัญญาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, นายธัญญพัฒน์ สมบัติวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมคณะเป็นผู้แทนร่วมบำเพ็ญกุศล ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการดีๆ จากพี่น้อง มจร.

 6 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี […]

The post ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการดีๆ จากพี่น้อง มจร. first appeared on วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี.

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

 3 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

เพื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินไปด้วยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒2 (,) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงกำหนดปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ โดยการสอบวัดผลการศึกษาแบบระบบออนไลน์ (E-Testing) ตามตารางสอบ ดังนี้

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

เปิดรับสมัครครูพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร

 3 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

เปิดรับสมัครครูพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร ครับ

#หลักเกณฑ์การรับสมัครพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร

https://drive.google.com/…/1-nlDltTpTW44SoG2R9r…/view…

#ใบสมัครพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร

https://drive.google.com/…/1-pjcH8vv1Oc…/view… ลิงค์ใบสมัครครับ

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

สำนักงานวิชาการ ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564

สำนักงานวิชาการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ หน้าสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม

อยู่ในกลุ่มยาเย็น มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ

เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว


วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร