90 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 (BRI Newgen)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (BRI Newgen#2) ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะ เป็นผู้บรรยาย หัวข้อมโนทัศน์การวิจัยทางพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยในมิติด้านประเด็นสำคัญต่อการวิจัยทางพระพุทธศาสนา การวิจัยเชิงพุทธที่ควรตระหนักถึงคุณค่าความหมายของสิ่งที่ทำวิจัยเป็นฐาน เป็นต้น ซึ่งมีผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเข้ารับฟังการบรรยาย จำนวนทั้งสิ้น 82 รูป/คน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=751

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts