Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

How To Update Drivers On Acer Laptop Step

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Everything needs to be cleaned and eliminated once

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
techo

unable to save C

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ In the pop-up window, select Browse my computer fo

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับการตรวจการเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

 4 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. ศูน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. วิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Download file (.pdf) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 16 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 16 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Adminnkr

ภาพกิจกรรม : โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้    โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565   

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศ หยุดเรียนและเลื่อนสอบปลายภาคภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สำหรับนิสิตเรียนวันจันทร์ – ศุกร์)

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ View Fullscreen วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรต

อ่านต่อ »