Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ รายชื่อนิสิตที่ต้องเข้าสอบประเมินทักษะการใช้เทคโนโ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง “ผลสอบการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ ประมวลผลคะแนนการสอบการประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้     บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

โครงการ “ปฐมนิเทศและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 13 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๕ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
kanchanarom nimnoi

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

 12 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕  วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

การประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ แล

อ่านต่อ »