Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ DOC071015-07102015133225 The post ประกาศมหาวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ก่อนศึกษาเล่าเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 2 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ พระครูใบฎีกาวชิรวิทย์ ธีรสุวณฺโณ พระวิทยากร ฝ่ายกิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ณ วัดปรางค์

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ผศ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำราและเอกสารทางวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำวันอังคารที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 3 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 3 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ The post ประกาศรายชื่อผู

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา The post ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพุทธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
marwin tho

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

คลินิกปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ “ตรวจความพร้อมวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ก่อนการสอบป้องกัน” หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฉบับที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ผลการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลัก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 6 รวมเข้าชม

 6 รวมเข้าชม พระเดชพระคุณ  พระราชปริยัติ, รศ.ดร.  รองอธิการบดีวิทยาเ … The post การประชุมเ

อ่านต่อ »