Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ กระบวนการวิจัย มจร. ปี 65 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ประจำปี 2565-2569

 4 รวมเข้าชม

 4 รวมเข้าชม ขอเชิญนักวิจัย ร่วมวิพากษ์วิจารณ์แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาจุฬา ระยะที่ 13 ป

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 4 รวมเข้าชม

 4 รวมเข้าชม ในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 68 ปี วันที่ 2

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศโครงการวิจัยและรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของส่วนงาน ประจำปี 2565

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย ส่วนงาน 65 สถาบันวิจัย

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศ ผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ให้คณาจารย์ นักวิจัยที่เป็นเจ้าของผลงานตามประกาศนี้ ได้ส่งเอกสารประกอบ การพิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์​

 25 รวมเข้าชม

 25 รวมเข้าชม การจัดเวทีนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย | 25 ธันวาคม 256

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แนวการเขียนวิทยานิพนธ์และการวิจัย (รายบท) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต

 53 รวมเข้าชม

 53 รวมเข้าชม แนวการเขียนวิทยานิพนธ์-วิจัย ปี 65 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับรองงานวิจัยและพิจารณาทุนวิจัยส่วนงาน

 52 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 52 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

 64 รวมเข้าชม

 64 รวมเข้าชม การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

 65 รวมเข้าชม

 65 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »