Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง  รับสม

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประมวลภาพการประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ปีงบประมาณ 2566 จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2564

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขยายเวลารับข้อเสนอวิจัยฉบับสมบูรณ์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัยของส่วนงาน

 24 รวมเข้าชม

 24 รวมเข้าชม การประชุมชี้แจง นโยบายโครงการการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีงบ 2563 | คะแนนการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ยรวม 4.47

 54 รวมเข้าชม

 54 รวมเข้าชม วันนี้ (17 ส.ค.2564) พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสต

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

 34 รวมเข้าชม

 34 รวมเข้าชม ประกาศผู้ผ่านการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 2 สิงหาคม 2564 | 09.00 เป็นต้นไป

 63 รวมเข้าชม

 63 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 เข้ารับฟังการพิจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) วันที่ 1 สิงหาคม 2564 | 13.30 น.

 65 รวมเข้าชม

 65 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม) เข้า

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30

 49 รวมเข้าชม

 49 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร | แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอก

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

 61 รวมเข้าชม

 61 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิ

อ่านต่อ »