416 รวมเข้าชม,  12 เข้าชมวันนี้

# น่านน่าอยู่_น่านน่าเที่ยว
# เชิญร่วมงาน/นำเสนอผลงาน: งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน

# หัวข้อเรื่อง ความยั่งยืนของ PA&CD (การส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
# รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 054-601063 หรือติดต่ออาจารย์ ผศ.ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ โทร. 09-8563-7233,
อาจารย์ ดร.ชำนาญ เกิดช่อ โทร. 09-9269-2999
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/mcu.ac.th/mcunancon2024
# ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

Recommended Posts