77 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ประชุมคณะกรรมการโครงการเพิ่มทักษะการสอนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบและปรัชญาเบื้องต้น ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferrence

กองวิชาการ มจร

Recommended Posts