Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 1/2565

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระธรรม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

มจร ร่วมมือ กรมการแพทย์ เปิดสถานพยาบาล เป็นทางการแล้ว

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ 21 ม.ค. 64  ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

ระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดชื้อจัดจ้าง

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ] กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุม​ผู้บริหาร พิจารณา​การดำเนิน​งาน​โครงการ​ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] วัน​ที่​ ๒๖ มกราคม​ ๒๕​๖​๕​ เวลา​ ๑๖.๐๐ น.​ พระค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

 4 รวมเข้าชม

 4 รวมเข้าชม ] สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณาจารย์คณะสังคมฯ รับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
somk29

ประชุมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา (24 ม.ค. 65)

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ]           บรรยากาศการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถาบั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ส่วนหอสมุดกลาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การใช้บริการห้องสมุดออนไลน์”

 8 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ ] รวมเข้าชม 8 , เข้าชมวันนี้ 8  ส่วนหอสมุดกลาง สำน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
MukraweC

ขอเชิญร่วมงาน The 1st International Online Conference On ASEAN Perspective And Innovation

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติออนไลน์ครั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกท่านสมัครปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชารำลึก ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2565 ปฏิบัติแบบ ON-SITE ออนไซต์ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี หอฉันชั้น ๓

 23 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ 📢ประกาศ 👉สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนว

อ่านต่อ »