63 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต อดีตเจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตารับอาราธนาเป็นองค์พระธรรมกถิกาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลธีรคุณ พร้อมกันนี้ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ถวายผ้าบังสุกุลจีวรและกัปปิยกัณฑ์ เพื่อน้อมอุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ ด้วยความเคารพ เบื้องหน้าหีบศพ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดญาณเวศกวัน

พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มจร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ น้อมอุทิศถวาย พระมงคลธีรคุณ อย่างพร้อมเพรียง อาทิ พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระราชวัชรสารบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระครูศรีสิทธิบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พระสุธีวีรบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ด้วยอานุภาพแห่งพระไตรรัตนาธิคุณ และอานุภาพแห่งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติ จงอำนวยอิฐวิบุลมนุญผลกุศลวิปากสมบัติให้ พระมงคลธีรคุณ เสวยวิมุตติสุขในสุคติสัมปรายภพ สมเจตนาปรารภ ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญฯ

กองวิเทศสัมพันธ์

Recommended Posts