Skip to content

Category: คลังภาพกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณรา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Social Faculty MCU filled a CHE QA Onlineคณะสังคมศาสตร์กรอกข้อมูล CHE QA Online

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA On

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Conclusion of the 3rd Thai-Sino Buddhism Seminar สรุปงานสัมมนาวิชาการพระพุทธศาสนา ไทย-จีน ครั้งที่ ๓

สรุปงานสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาไทย – จีน ครั้งที่ ๓ (The 3rd Thai – Sino Conference on Bud

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

             พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษ

อ่านต่อ »
คลังภาพกิจกรรม
นภัสสร กัลปนาท

Pictures of Purabacharn Day at MCUอัลบั้มภาพงานวันบุรพาจารย์ ๒๕๕๘

๑๘ กรกฎาคมของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดงานวันบุรพาจารย์ประจำปี ในปีนี้ก็เช่นกัน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษา รุ่นท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้องต้น แก่นิสิตปริญญาตรีชั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UNประชุมผุ้นำพุทธวันสุดท้าย เคลื่อนทัพถกต่อที่ UN

มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ตลอดระยะเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

Phra brahma bandit MCU Rector speech to Phra Dhammaduta Class 21พระพรหมบัณฑิตบรรยายพิเศษกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุกแก่พระธรรมทูต

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก” แก่พระธรรมทูตสา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

The last day of MCU Library Seminar 2015วันสุดท้าย และมอบวุฒิบัตรการสัมมนาห้องสมุด มจร ๕๘

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้า

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นภัสสร กัลปนาท

MCU Library Seminar on second dayการสัมมนาห้องสมุด มจร วันที่สอง

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้า

อ่านต่อ »