1,974 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

IMG_4163IMG_4150
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานนำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน และกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้เข้าอบรม

IMG_4186
จากนั้น ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจร เป็นวิทยากร และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากร ตลอดวัน
โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยเรียนของคณะสังคมศาสตร์ ๓๘ แห่ง ประมาณ ๗๐ ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รับชมอัลบั้มภาพโครงการทั้งหมดได้ข้างล่างนี้
*คลิกที่ภาพเพื่อขยายและบันทึกภาพขนาดใหญ่

**ขอขอบคุณภาพจาก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ในวันนี้ (วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

IMG_4163IMG_4150
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานนำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน และกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ เทคนิคการสังเคราะห์ข้อมูล แก่ผู้เข้าอบรม

IMG_4186
จากนั้น ได้รับเกียรติจาก พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจร เป็นวิทยากร และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากร ตลอดวัน
โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยเรียนของคณะสังคมศาสตร์ ๓๘ แห่ง ประมาณ ๗๐ ท่านเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

รับชมอัลบั้มภาพโครงการทั้งหมดได้ข้างล่างนี้
*คลิกที่ภาพเพื่อขยายและบันทึกภาพขนาดใหญ่

**ขอขอบคุณภาพจาก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

Recommended Posts