Skip to content

Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

 89 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 89 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑/๒๕

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์

 119 รวมเข้าชม

 119 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๑/ ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรักษ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งรองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ ฝ่ายบริหาร

 101 รวมเข้าชม

 101 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราขวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง รองคณบดี คณะพุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ

 113 รวมเข้าชม

 113 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระอุดมสิทธินายก,รศ.ดร. เป็นคณบดีคณะสังคมศาสตร์

 192 รวมเข้าชม

 192 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีค

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 238 รวมเข้าชม

 238 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมบันทึกเทปอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

 140 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 140 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายคฤหัสถ์

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

 487 รวมเข้าชม

 487 รวมเข้าชม “๑๓๕ ปี มหาจุฬา” พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก เนื่องในวาร

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

 184 รวมเข้าชม

 184 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่

อ่านต่อ »