Skip to content

Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ ๘ รูป/คน

 87 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้

 87 รวมเข้าชม,  7 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 161 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 161 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๐

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 163 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 163 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๐

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

แต่งตั้ง รก.ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา มจร

 185 รวมเข้าชม

 185 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๔๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งรักษา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

แต่งตั้งผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มจร

 305 รวมเข้าชม

 305 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาอุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๔๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ปฏิทินการศึกษาในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

 228 รวมเข้าชม

 228 รวมเข้าชม ปฏิทินการศึกษาในการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ http://www.infopal

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“อธิการบดี มจร” ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ

 174 รวมเข้าชม

 174 รวมเข้าชม อธิการบดี มจร ยันมุ่งนำ AI ช่วยทำงานขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นระบบ หวังยกระด

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญร่วมงานครบรอบสถาปนา 134 ปี มหาจุฬาฯ

 1,402 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,402 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ 🛡 ขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงาน &#

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก โดย อธิการบดี

 92 รวมเข้าชม

 92 รวมเข้าชม ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย ในรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก : การวิเคราะห์ไตรลักษณ์

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19

 134 รวมเข้าชม

 134 รวมเข้าชม มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19 วันนี้ (๑๔ ก.ค.

อ่านต่อ »