Skip to content

Category: ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

“ประวัติศาสตร์ มจร”

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม “ประวัติศาสตร์ มจร” ประวัติศาสตร์จารึกไว้ใน มจร กอบเกื้อก่อพัฒนาสาธารณสุข นิ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการ พร้อมแพทย์จากโรงพยาบาลสงฆ์คอยให้บริการ

 86 รวมเข้าชม,  11 เข้าชมวันนี้

 86 รวมเข้าชม,  11 เข้าชมวันนี้ สถานพยาบาล มจร เปิดให้บริการแล้ว โดยมีบุคลากรทาง

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 120 รวมเข้าชม

 120 รวมเข้าชม สามารถอ่านและดาวน์โหลดได้ที่ : แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ

 169 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 169 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร จัดสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนปฏิบัติงาน 1 พ.ย. 64

 55 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 55 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขออาราธนา/เรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ ๘ รูป/คน

 352 รวมเข้าชม

 352 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการว

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งเลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 215 รวมเข้าชม

 215 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งเลขาน

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งแต่งตั้งผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 234 รวมเข้าชม

 234 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๐๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »