Skip to content

Category: ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง

ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งเรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

 177 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 177 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๗๗

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้ง พระเมธีวรญาณ,ผศ.ดร. เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์

 416 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 416 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๔๘

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

 337 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 337 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๓๑

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มาตรการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัดอย่างมีประสิทธิภาพ

 184 รวมเข้าชม

 184 รวมเข้าชม

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

 292 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 292 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๙

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

 222 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 222 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๑

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

 236 รวมเข้าชม

 236 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๘ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ร

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

 216 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 216 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 274 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 274 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้   คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 122 รวมเข้าชม

 122 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๗ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ

อ่านต่อ »
ประกาศ กฎ ระเบียบ คำสั่ง
นภัสสร กัลปนาท

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

 141 รวมเข้าชม

 141 รวมเข้าชม คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬกลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำ

อ่านต่อ »