279 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นางสาวมณีมัญช์ นามสกุลเชษฐ์สกุลวิจิตร อายุ ๔๐ ปี วุฒิการศึกษา บธ.. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์), วท.. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ เลขที่ ๐๐๑๒๐๑๗ สังกัด กองกลางสำนักงานอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่  ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts