112 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม คณะทำงาน วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตา พบปะหารือ คณะทำงานเตรียมความพร้อม  

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts