266 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๗๗๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

เพื่อให้การบริหารงานของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไป ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

จึงแต่งตั้งให้ พระปลัดระพิน ฉายา พุทธิสาโร นามสกุล ด้วงลอย อายุ ๔๙ พรรษา ๒๘ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พร.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๑๕ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts