607 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๔๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพุทธศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งให้ พระเมธีวรญาณ

(สายเพชร วชิรเวที) อายุ ๕๑ พรรษา ๓๑ วุฒิการศึกษา .., .. (รัฐศาสตร์),

พธ.. (พระพุทธศาสนา), พธ.. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๒๒๑๐๒๑ สังกัดภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพุทธศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts