549 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๔๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งให้ พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร

อภิฉนฺโท อายุ ๖๑ พรรษา ๔๑ วุฒิการศึกษา พร.. (การสอนสังคมศึกษา), พธ.. (ภาษาอังกฤษ), M.A. (Psychology), Ph.D. (Psychology) ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๔๔๑๐๔ สังกัดภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts