568 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๒๔๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต

(สุทิตย์ อาภากโร) อายุ ๕๕ พรรษา ๓๔ วุฒิการศึกษา .., .. (รัฐศาสตร์),

พช.. (พัฒนาชุมชน), พธ.. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒

สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน .. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Recommended Posts