395 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๒๕๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงแต่งตั้งให้ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) อายุ ๕๐ พรรษา ๓๐ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, ป.บส., พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ),น.บ. (นิติศาสตร์), พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ), พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ เลขที่ ๐๕๒๑๐๒๐ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระพรหมวชิราธิบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts