26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้
<<<ดาวน์โหลดประกาศ>>>

กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์สมัครออนไลน์ ผ่าน google form
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุทธศาสนา)ภาคปกติ


บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts