423 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาจงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๑๓๑๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๔) และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระธรรมวชิราจารย์
(สุชาติ กิตติปญโญ) นามสกุล หวลจิตต์ อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, พธ.บ. (ปรัชญา),
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) รองศาสตราจารย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ้ายบริหาร สังกัด วิทยาเขตบาฬิศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทน
ผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อีกตำแหน่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts