280 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๐๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันภาษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐จึงแต่งตั้งให้ พระครูปลัดวิศิษฐกุล ฉายา สิริปญฺโญ นามสกุลสุดารักษ์ อายุ ๓๘ พรรษา ๑๘ วุฒิการศึกษา ..เอก, พธ... (รัฐศาสตร์), พธ.. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๔๗๒๒๐๐๑ สังกัด ส่วนวิชาการ สถาบันภาษา ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts