262 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนวิชาการ สถาบันภาษา

เพื่อให้การบริหารงานของส่วนวิชาการ สถาบันภาษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ นายรุ่งโรจน์ นามสกุล ศิริพันธ์ อายุ ๓๘ ปี

วุฒิการศึกษา .. , พร.. (ศาสนา ), พธ.. (รัฐประศาสนศาสตร์), พธ..(รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๔๗๑๒๐๐๒ สังกัด ส่วนงานบริหาร สถาบันภาษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิชาการสถาบันภาษา ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts