330 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๐๖ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของกองกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาถาวร ฉายา ถาวรเมธีนามสกุล ภูแผลงทอง อายุ ๓๕พรรษา ๑๒ วุฒิการศึกษา .. , วท.. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),พธ.. (การบริหารการศึกษา), พธ.. (พุทธบริหารการศึกษา) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เลขที่ ๐๐๓๒๐๑๘ สังกัด กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts