215 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๐๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาวัฒน์พร ฉายา อภิวทฒโน

นามสกุล บุญมาก อายุ ๔๙ พรรษา ๓๐ วุฒิการศึกษา .. , พร.. (บาลี) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่๐๐๓๒๐๑๑ สังกัด สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณวันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts