193 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬกลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๐๕/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การบริหารงานของกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔จึงแต่งตั้งให้ พระมหาเพ็ชร ฉายา อธิปญฺโญ นามสกุล มะโนจันทร์ อายุ ๔๙ พรรษา ๒๖ วุฒิการศึกษา .. , พธ.. (รัฐศาสตร์), รป.. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๐๐๔๒๐๐๗ สังกัด กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดีดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดีทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts