193 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ ๑๒๐๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

เพื่อให้การบริหารงานของส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และ () แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐  จึงแต่งตั้งให้ พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมโม) อายุ ๔๙ พรรษา ๒๙ วุฒิการศึกษา พธ.. (บริหารรัฐกิจ), พธ.. (รัฐประศาสนศาสตร์),พธ.. (รัฐประศาสนศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ ๑๒๑๒๐๑๑

สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนงานบริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง วันที่ ๑๙ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts