388 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่ ๑๒๙๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต

เพื่อให้การบริหารงานของวิทยาลัยพระธรรมทูตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ

วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ () () และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาประยูร ฉายา โชติวโร นามสกุล คำมาอายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ วุฒิการศึกษา .., พธ.. (บริหารรัฐกิจ), .. (นิติศาสตร์), ศศ.. (พัฒนาชนบทศึกษา), .. (นิติศาสตร์), .. (นิติศาสตร์) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ ๐๑๑๒๐๐๑ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย และผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม .. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง วันที่ ๓๐ กันยายน .. ๒๕๖๕

(พระธรรมวัชรบัณฑิต,.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

Recommended Posts