1,162 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย

IMG_0305 IMG_0322 IMG_0349 IMG_0353 IMG_0358 IMG_0363 IMG_0364IMG_0299IMG_0301
วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐ น. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ซึ่งบรรยาย โดยบรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย คุณสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ (หน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา), นางวีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ประจำส่วนหอสมุดกลาง, คุณสิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่วนหอสมุดกลาง, คุณนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์ และคุณยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ)

IMG_0492
ในเวลา ๑๕.๓๐ น. พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตร กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบของที่ระลึก แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๗๐ รูปคน

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตหนองคาย

IMG_0305 IMG_0322 IMG_0349 IMG_0353 IMG_0358 IMG_0363 IMG_0364IMG_0299IMG_0301
วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันสุดท้าย ในเวลา ๐๘.๓๐ น. อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (VTLS) ซึ่งบรรยาย โดยบรรณารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งประกอบด้วย คุณสกุลเพ็ญ น้อยใหญ่ บรรณารักษ์ (หน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนา), นางวีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ประจำส่วนหอสมุดกลาง, คุณสิรินภา กองวัสกุลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ส่วนหอสมุดกลาง, คุณนวพร เอะเวอร์เรทท์ บรรณารักษ์ และคุณยศวดี อารมณ์ดี บรรณารักษ์ (หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและบริการ)

IMG_0492
ในเวลา ๑๕.๓๐ น. พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธี มอบวุฒิบัตร กล่าวให้โอวาท และกล่าวปิดโครงการ พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มอบของที่ระลึก แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๗๐ รูปคน

Recommended Posts