529 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒ ซึ่งวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นำโดย พระสิริชัยโสภณ ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง ได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุด NUOL Central Library มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวกล่าวต้อนรับ และบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดบรรยายพิเศษระบบห้องสมุดที่นั่น

IMG_9837 IMG_9839 IMG_9841 IMG_9844 IMG_9853 IMG_9877 IMG_9884 IMG_9894 IMG_9898 IMG_9903 IMG_9907 IMG_9985 IMG_9987 IMG_9988
จากนั้นเดินทางไปดูการจัดเก็บพระไตรปีฎกใบลาน โบราณ ซึ่งจารด้วยอักษรลาว ณ หอสมุดแห่งชาติลาว

IMG_0090

ในเวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันเพล / รับประทานอาหารกลางวัน
ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ลาว และความเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ณ หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว

IMG_0229
เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ และกราบหลวงพ่อองค์ตื้อ

IMG_0289
จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปกราบบูชาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์

Recommended Posts