1,639 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”
วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต นำโดย พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยส่วนประเมินนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ,ดร. อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ เป็นผู้อาวุโสสูงสุด พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาคจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว เป็นต้น
การนี้ พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้นำทำสามีจิกรรมกราบขอขมาคารวะต่อพระเถระผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตที่อยู่จำพรรษาตามลำดับอาวุโส ซึ่งเป็นกิจที่ผู้น้อยควรทำแก่ผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงการเคารพนับถือซึ่งกันและกัน เพื่อขอให้ท่านอดโทษกรรมที่อาจกระทำพลั้งเผลอล่วงเกินด้วยกาย วาจา และใจ เป็นธรรมเนียมที่ดีงามของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา
หลังจากนั้น พระมหาประยุทธ์ ภูริปญฺโญ ได้ชี้แจ้งหลักการสำคัญของการอยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ รวมถึงนโยบายของพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ทั้งนี้ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันของนิสิตเป็นไปตามนโยบายที่ทางวัดกำหนด และยังร่วมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่พระเดชพระคุณพระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ได้ให้แนวทางไว้ด้วย
นอกจากนั้น พระมหาประยุทธ์ ยังได้กล่าวถึงการกำหนดเขตของพรรษากาลและความสำคัญของการอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก พวกเราถือพระธรรมวินัยเป็นสำคัญ และกติการ่วมกันที่พวกเรากำหนด อนึ่ง ได้มีการหารือแนวทางในการทำสังฆกรรมอุโบสถ(ฟังพระปาฏิโมกข์ทุก ๑๕ ค่ำ) ผู้แทนพระภิกษุที่จะสวดพระปาฏิโมกข์ แบะเจ้าภาพในการจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระสวดพระปาฏิโมกข์
หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ต่างประเทศทั้งเถรวาทและมหายานจากประเทศต่าง ๆ เช่น ไทย เวียดนาม ภูฎาน จีน เนปาล อินเดีย พม่า ลาว และกัมพูชา ที่อธิษฐานจำพรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเป็นมงคลสมัยเพื่อการนี้ แลการประกอบพิธีอธิษฐานเข้าพรรษาตามลำดับและถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับนี้ ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ภาพ / ข่าว : ทีมงานเลขานุการฯ / กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

Recommended Posts