168 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เทเหล้า เผาบุหรี่!‘มจร.ลำปาง’รณรงค์ชวนปชช. งดสิ่งมึนเมา‘วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา’

 

3 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดท่าขัว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกิจกรรมเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

ทั้งนี้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 คณะสงฆ์อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริม สุขภาพ (สสส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จัดนิทรรศการเครือข่ายบวร เพื่อลดเค็ม มัน หวาน ห่างไกลโรคติดต่อ รวมทั้งการถวายเทียนพรรษาแก่วัด มอบป้ายเครือข่ายเสริมสร้างสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา ที่ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก สุรา บุหรี่ ให้กับวัดเครือข่าย จำนวน 11 วัด 2 หมู่บ้าน และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ปฏิญาณตน งดสุรา บุหรี่ตลอดชีวิต งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษากิจกรรม ในช่วงวันที่ 6 กรกฎาคม-1 ตุลาคม 2563

จากนั้นได้ร่วมกันทำพิธีฌาปนกิจเหล้า เผาบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และให้ประชาชนได้ใช้โอกาสช่วงวันเข้าพรรษาร่วมกันลด ละ เลิก สิ่งมึนเมา และอบายมุข  เพื่อสุขอนามัยที่ดี ถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

Recommended Posts