156 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

#,วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วันอาสาฬหบูชา’ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก โดยทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ‘ธัมมจักกัปปวัตนสูตร’ และเกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี ‘พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์’ ครบเป็นองค์ ‘พระรัตนตรัย’ # … วันนี้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธานนำพาคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีปฏิบัติบูชาด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถกลางนำ้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งการปลูกต้นไม้มงคล เปิดสวนพุทธเกษตร มจร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในการนี้ได้มีการจัดพิธีมอบตราตั้งฐานานุกรมให้บุคลากรฝ่ายบรรพชิต ๒ รูป คือ ๑. ตำแหน่งฐานานุกรมใน พระเทพปวรเมธี ที่ พระครูสมุห์ ให้พระสมุห์แสงสุรี ธีรภัทโท ดำรงตำแหน่งพระครูสมุห์แสงสุรี ธีรภทฺโท
๒. ตำแหน่งฐานานุกรมใน พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ที่ พระครูสังฆรักษ์ ให้พระครูสังฆรักษ์เจษฎา โชติมนฺโต … ขออนุโมทนาทุกท่านผู้มีส่วนสำคัญในการถวายความอุปถัมภ์ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ศูนย์เรียนรู้พุทธเกษตร มจร และผู้ร่วมกิจกรรม ‘วันอาสาฬหบูชา’ ไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพ / ข่าว : เลขานุการฯ /

MCU TV News

Recommended Posts