1,771 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ตลอดระยะเวลา ๒ วัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องวิกฤติโลกทางสังคมผู้นำพุทธทั่วโลกชี้ปัจจัยเกิดจากความ “ขัดแย้ง” จึงมีการนำเสนอให้ช่วยกันส่งเสริม บ้าน วัด ข้าราชการ เยียวยาปัญหาความขัดแย้งทางสังคม พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้มีนิติศาสตร์เชิงพุทธ แก้ปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ .ในช่วงเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวในการประชุมวิสาขบูชางานานาชาติครั้งที่12เรื่อง”พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๘ – ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศเข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐รูป/คน

โดยในวันนี้นายชุนอิชิ มูระตะ รองเลขาธิการบริหารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินได้อ่านสาส์น จากนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติโดยมีใจความสรุปว่า สหประชาชาติส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะทำให้ประเทศต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือกันเช่นกรณีเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล
( รับชม ชุนอิชิ มูระตะ >>> https://youtu.be/S36EiFhM3gI )

ขณะเดียวกัน ดร.กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประจำประเทศไทยได้อ่านสาส์นจากนางอิรินา โบโควา เลขาธิการองค์การยูเนสโกมีใจความสรุปว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ ทำให้คนในโลกหันมาใส่ใจมิติด้านจิตใจซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญของยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจคน ดังนั้น ป้อมปราการสงครามคือใจของคน ซึ่งธรรมะของพุทธศาสนาช่วยเยียวยารักษาจิตใจของคน จะช่วยป้องกันความขัดแย้งในโลก
( รับชม ดร.กวาง โจ คิม >>>> https://youtu.be/sPWjrtvuDCE )

ด้าน นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตโดยเน้นทางสายกลางใช้ความคิด คำพูดและการกระทำที่ดีงาม ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในโลก ซึ่งอยากให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนานำหลักการนี้ไปใช้ จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโลกได้
( รับชม ดร. นายสุวพันธ์ >>> https://youtu.be/NMR6i4pk_q0 )
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

————————————-
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )มจร สรุปผลดำเนินการจัดประชุมสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก ตลอดระยะเวลา ๒ วัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการเผยผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่องวิกฤติโลกทางสังคมผู้นำพุทธทั่วโลกชี้ปัจจัยเกิดจากความ “ขัดแย้ง” จึงมีการนำเสนอให้ช่วยกันส่งเสริม บ้าน วัด ข้าราชการ เยียวยาปัญหาความขัดแย้งทางสังคม พร้อมเสนอร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อทำให้มีนิติศาสตร์เชิงพุทธ แก้ปัญหากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ .ในช่วงเช้า ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) กล่าวในการประชุมวิสาขบูชางานานาชาติครั้งที่12เรื่อง”พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๘ – ๓๐ พ.ค.๒๕๕๘ ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นำชาวพุทธจาก ๘๕ ประเทศเข้าร่วมกว่า ๕,๐๐๐รูป/คน

โดยในวันนี้นายชุนอิชิ มูระตะ รองเลขาธิการบริหารศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินได้อ่านสาส์น จากนายบัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติโดยมีใจความสรุปว่า สหประชาชาติส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพราะทำให้ประเทศต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือกันเช่นกรณีเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล
( รับชม ชุนอิชิ มูระตะ >>> https://youtu.be/S36EiFhM3gI )

ขณะเดียวกัน ดร.กวาง โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประจำประเทศไทยได้อ่านสาส์นจากนางอิรินา โบโควา เลขาธิการองค์การยูเนสโกมีใจความสรุปว่าพระพุทธศาสนาเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมเช่นนี้ ทำให้คนในโลกหันมาใส่ใจมิติด้านจิตใจซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญของยูเนสโกที่ว่าสงครามเริ่มที่ใจคน ดังนั้น ป้อมปราการสงครามคือใจของคน ซึ่งธรรมะของพุทธศาสนาช่วยเยียวยารักษาจิตใจของคน จะช่วยป้องกันความขัดแย้งในโลก
( รับชม ดร.กวาง โจ คิม >>>> https://youtu.be/sPWjrtvuDCE )

ด้าน นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ได้กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายส่งเสริมให้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้ในชีวิตโดยเน้นทางสายกลางใช้ความคิด คำพูดและการกระทำที่ดีงาม ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในโลก ซึ่งอยากให้ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่นับถือพุทธศาสนานำหลักการนี้ไปใช้ จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤติโลกได้
( รับชม ดร. นายสุวพันธ์ >>> https://youtu.be/NMR6i4pk_q0 )
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

————————————-
( กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

Recommended Posts