371 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2nd MCU Contest) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
11312611_463100267182629_8282654465704983006_o
ในปีนี้ มีกำหนดการจัดการประกวด 2nd MCU Contest ดังนี้
๑. ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิธีเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
๒. รับสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่วัดหรือสถานที่ๆ จังหวัดกำหนดทุกกิจกรรม หรือส่งได้ที่ www.krupra.net ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ประกวดรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. รอบชิงชนะเลิศและรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
10452879_463893240436665_4735318113894399652_o
กิจกรรมในการประกวด เบื้องต้นมี ๑๑ กิจกรรม ดังนี้
๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯทำนองสรภัญญะ
๒. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯแปลภาษาอังกฤษ
๓. การประกวดการบรรยายธรรม
๔. การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
๕. การประกวดคำกล่าวอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี
๖. การประกวดแสดงละครชาดก
๗. การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง
๘. การประกวดแต่งบทประพันธ์กลอนสด
๙. การประกวดวาดภาพ
๑๐. การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม
๑๑. การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม ( VDO เรื่องสั้น)
*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจาก Facebook/สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือที่ www.krupra.net
10931682_463895547103101_6804996091504272713_o
สำหรับโรงเรียนที่สนใจ มีลำดับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– ขั้นตอนที่ ๑ โรงเรียนทั่วประเทศที่จะเข้าประกวดขอรับใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานการประกวดระดับจังหวัด หรือดาวน์โหลดแบบสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.krupra.net แล้วส่งใบสมัครได้ที่สถานที่ประกวดระดับจังหวัดของตน
– ขั้นตอนที่ ๒ เข้าประกวดระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวของจังหวัด (โดยระดับจังหวัดคัดเลือกเอาอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓) เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ประกวดระดับจังหวัด ทั่วประเทศ วันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
– ขั้นตอนที่ ๓ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ/ตัวแทนจัดประกวดระดับภาค จัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ (โดยระดับภาค คัดเลือกเอาอันดับที่ ๑) เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป ประกวดระดับภาค ทั่วประเทศวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
– (เมื่อผ่านขั้นตอนที่ ๓ มาแล้ว) ขั้นตอนที่ ๔ การประกวดระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

11150500_463894523769870_1241379772793143015_n
*แหล่งข่าว : http://www.krupra.net/สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2nd MCU Contest) ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้  ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
11312611_463100267182629_8282654465704983006_o
ในปีนี้ มีกำหนดการจัดการประกวด 2nd MCU Contest ดังนี้
๑. ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิธีเปิดโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
๒. รับสมัคร ส่งใบสมัครได้ที่วัดหรือสถานที่ๆ จังหวัดกำหนดทุกกิจกรรม หรือส่งได้ที่ www.krupra.net ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
๓. ประกวดรอบคัดเลือกระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
๔. ประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
๕. รอบชิงชนะเลิศและรับรางวัลพระราชทาน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
10452879_463893240436665_4735318113894399652_o
กิจกรรมในการประกวด เบื้องต้นมี ๑๑ กิจกรรม ดังนี้
๑. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯทำนองสรภัญญะ
๒. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญฯแปลภาษาอังกฤษ
๓. การประกวดการบรรยายธรรม
๔. การประกวดแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
๕. การประกวดคำกล่าวอาราธนาและคำถวายทานในพุทธศาสนพิธี
๖. การประกวดแสดงละครชาดก
๗. การประกวดเล่านิทานชาดกประกอบท่าทาง
๘. การประกวดแต่งบทประพันธ์กลอนสด
๙. การประกวดวาดภาพ
๑๐. การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม
๑๑. การประกวดสื่อการสอนศีลธรรม ( VDO เรื่องสั้น)
*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องจาก Facebook/สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือที่ www.krupra.net
10931682_463895547103101_6804996091504272713_o
สำหรับโรงเรียนที่สนใจ มีลำดับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
– ขั้นตอนที่ ๑ โรงเรียนทั่วประเทศที่จะเข้าประกวดขอรับใบสมัครได้ที่ผู้ประสานงานการประกวดระดับจังหวัด หรือดาวน์โหลดแบบสมัครเข้าประกวดได้ที่ www.krupra.net แล้วส่งใบสมัครได้ที่สถานที่ประกวดระดับจังหวัดของตน
– ขั้นตอนที่ ๒ เข้าประกวดระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นตัวของจังหวัด (โดยระดับจังหวัดคัดเลือกเอาอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓) เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาคต่อไป ประกวดระดับจังหวัด ทั่วประเทศ วันที่ ๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
– ขั้นตอนที่ ๓ วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ/ตัวแทนจัดประกวดระดับภาค จัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ (โดยระดับภาค คัดเลือกเอาอันดับที่ ๑) เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป ประกวดระดับภาค ทั่วประเทศวันที่ ๒๕-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
– (เมื่อผ่านขั้นตอนที่ ๓ มาแล้ว) ขั้นตอนที่ ๔ การประกวดระดับประเทศ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

11150500_463894523769870_1241379772793143015_n
*แหล่งข่าว : http://www.krupra.net/

Recommended Posts